VL-59

Levande fisk vert pumpa inn i slakteriet frå ventemerd eller brønnbåt. Nedkjølt og ferdig bløgga eller slakta laks blir pumpa inn frå bløggebåt eller slaktebåt til ein kjøletank.